امکانات جانبی
لیست بازی های دو نفری
لیست بازی های یک نفری
بازی های شبکه داخلی وایرلس
نام بازی: سیزده به در پراید 1391.
سبزه های عید روی ماشین پراید رو به پایان مسیر سالم برسانید
بـــرای حرکت دادن پراید از کلید های بالا و پایین استفاده کنید!