امکانات جانبی
لیست بازی های دو نفری
لیست بازی های یک نفری
بازی های شبکه داخلی وایرلس
نام بازی: ماشین سنگین 1387.
بازی ماشین سنگین در 5 مرحله مختلف