متاسفانه با خــبر شدیـم مادرِ سرکار خانم ریحانه؛ از کاربران خوب سایت ، به دیار حق پیوستند....
جهت شادی روح مرحومه مغفوره،شادروان،جنت مکان؛فاتحة مع الصلوة
و با آرزوی صبر و شکیبایی برای همه ی بازمــاندگان بالاخص خواهرمون و خوانواده بزرگوارشون...
Copyright b30d 2010-2014 | All rights reserved by Ali Razavi independent web development