بی سی دی

نسخه‌ی کامل: مسابقه جمعه 11 صبح قاطی کرده
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
متاسفانه مسابقه ازمایشیِ امروز قاطی کرده و نتایج 6-7 بازی اول رو ثبت نکرده!